Functieomschrijving koster-beheerder Westerkerk

 • Berichtcategorie:Nieuws

FUCTIEOMSCHRIJVING KOSTER-BEHEERDER (1,0 fte)

d.d. 25-08-2019

De koster-beheerder is belast met de praktische zorg voor het kerkgebouw. Daarnaast treedt hij/zij tijdens kerkdiensten en andere (kerkelijke-) activiteiten op als gastheer/gastvrouw. De koster-beheerder zorgt er voorts voor dat de activiteiten die plaatsvinden in de Westerkerk probleemloos doorgang kunnen vinden.

De koster-beheerder voert een deel van de werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de  bureaucoördinator en vervangt haar tijdens vakanties/vrije dagen.

Werkzaamheden

 1. Kerkdiensten en gemeenteactiviteiten

Conform het kostershandboek, draaiboeken en, voor zover van toepassing, in samenhang met de richtlijnen voor de Ouderling van Dienst:

 • De kosterstaken t.b.v. zondags- en cantatediensten
 • De kosterstaken t.b.v. rouw- en trouwdiensten
 • De kosterstaken t.b.v. Braambosgebeden en overige liturgische vieringen
 • Het in gereedheid brengen en opruimen van de kerk en het Prinsenhuis t.b.v. gemeentebijeenkomsten, interne vergaderingen, gespreksgroepen, werkgroepen, het Westerkerkkoor en andere gemeente-activiteiten
 • Het (doen) verzorgen van de logistiek en van de catering bij projecten, evenementen en/of werkoverleg van (leden van) de Westerkerkgemeente, van (leden van) de Kerkenraad/het Moderamen en van de Vrienden van de Westerkerk
 1. Verhuur

Binnen de door de werkgever gestelde randvoorwaarden, waaronder de beleidskaders van het beleidsplan, de leveringsvoorwaarden en de regels van de Westerkerk:

 • Planning van kerkelijke activiteiten en binnengekomen verhuuraanvragen, inclusief rouw- en trouwdiensten, afstemmen met de bureaucoördinator
 • (Potentiele) huurders ontvangen, rondleiden en op de hoogte brengen van de verhuurregels van de Westerkerk
 • Aan de hand van draaiboeken alle voorbereidingen treffen die nodig zijn voor een verhuurproject
 • Aanwezig zijn tijdens de opbouw van een verhuurproject en toezicht houden op de handhaving van de regels van de Westerkerk
 • Fungeren als gastheer en hulp bieden tijdens de opbouw van een verhuurproject
 • Het acquireren van potentiële huurders
 1. Gebouw

De koster-beheerder draagt, rekening houdend met de gebruiksvergunning, brandweervoorschriften, verzekeringsvoorwaarden en richtlijnen van Monumentenzorg en binnen de budgetgrenzen, zorg voor de volgende werkzaamheden voor het dagelijks beheer van de kerk en het Prinsenhuis:

 • Het (doen) uitvoeren van (klein) onderhoud gebouw, inventaris, installaties, (kantoor)apparatuur en software en verhelpen van storingen van technische installaties, (kantoor)apparatuur en software
 • Het nemen van maatregelen die de (brand)veiligheid van het gebouw bevorderen
 • Het nemen van maatregelen bij vriezend weer ter voorkoming van vorstschade en maatregelen ter bestrijding van gladheid bij de toegang van kerk en Prinsenhuis
 • Het coördineren, opdracht geven en het maken van afspraken over door derden te verrichten werkzaamheden van dagelijks onderhoud
 • Het (doen) verlenen van toegang onder zijn geleide tot de kerk, Prinsenhuis en nevenruimten van allen die niet ambtshalve recht van toegang hebben en afsluiten telkens wanneer het kerkgebouw en/of de nevenruimten in gebruik zijn geweest
 • Het aansturen van toeleveranciers en onderhoudsdiensten t.b.v. dagelijks onderhoud
 • Het verzorgen van een deugdelijke administratie met betrekking tot de uitgaven voor inkoop, onderhoud, technisch beheer en schoonhouden
 • Het beheren van het archief van alle inventarislijsten, tekeningen, documenten, garantiebewijzen en onderhoudscontracten die betrekking hebben op het gebouw, inventaris en installaties
 • Het beheren en bijhouden van het sleutelplan en uitgeven en innemen van sleutels aan leden van de kerkenraad, medewerkers en vrijwilligers
 • Het (laten) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van het kerkgebouw, inclusief de nevenruimten en de directe omgeving en (laten) zorgen voor het voldoen aan de eisen ten aanzien van hygiëne van de keuken(s), keuken- en koffie- apparatuur en sanitair
 • Het beheren van de schoonmaakapparatuur en de -middelen
 • Het maken van afspraken met derden ten aanzien van grotere schoonmaakprojecten
 • Het beheren van de voorraad koffie, dranken etc. t.b.v. werkoverleg, gemeenteactiviteiten en de openstelling van de kerk voor toeristen
 • Assisteren bij de risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van wetgeving en andere voorschriften inzake veiligheid en signaleren van knelpunten en attenderen op risicovolle situaties in het kerkgebouw en de nevenruimten
 • Leveren van input aan de kerkrentmeesters voor groot onderhoud en de instandhouding van het gebouw
 1. Vrijwilligers

De koster-beheerder geeft leiding aan (in voorkomende gevallen) vaste en tijdelijke huishoudelijke medewerkers en hulpkosters en draagt zorg voor aansturing van de volgende vrijwilligers:

 • Kerkwachten / Westerwinkel
 • Geluidsgroep
 • Bloemengroep
 • Commissie van ontvangst
 • Collectanten
 • Klokkenluiders
 • Koffieschenkgroep
 • Deurwachten
 • Vrijwilligers t.b.v. schoonhouden/poetsen/kerk versieren
 • Dagelijks onderhoud
 • Maaltijdgroep

Daarnaast begeleidt de koster-beheerder leidinggevende en cliënten van de maatschappelijke organisatie waarmee de Westerkerk in het kader van de openstelling van de kerk voor toeristen en andere bezoekers samenwerkt.

Contacten

De koster-beheerder heeft / onderhoudt (externe) contacten met:

 • De kerkenraad, de predikant, de staf, vrijwilligers en gemeenteleden
 • De bezoekers, toeristen, gebruikers en (potentiele) huurders van het kerkgebouw
 • Collega kosters/beheerders van de centrumkerken
 • Leveranciers van goederen en diensten
 • Overheidsmedewerkers
 • (Potentiële) huurders