De Protestantse Kerk Amsterdam houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen. 

Kerkbalans – januari

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. Geld geven kan via ‘Mijn PKA’ (leden) of hier (niet-leden).

Paasactie – voorjaar

De paasactie wordt gehouden rondom het belangrijkste feest van de christelijke kerk en nodigt uit om naar de activiteiten en diensten in de Stille Week en op Pasen te komen. Uw komst wordt op prijs gesteld en ook uw gift om te helpen de kosten van al deze activiteiten te dragen. 

De acties (Paasactie en Eindejaarsactie) hebben een eigen rekening nummer, NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente o.v.v. Paasactie en bij voorkeur uw adres. NB Dit is een ander rekeningnummer dan het algemene nummer voor giften en kerkelijke bijdragen.

 

 

Solidariteitskas – juni

De Protestantse Kerk Amsterdam maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Amsterdam, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.

De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens. Zo bezoekt in Amsterdam dominee Léon Rasser, van de Amsterdamse Zeemanskerk, schepen die binnenkomen in de havens. Omdat alle kerken uit het hele land bijdragen aan de Solidariteitskas is dit bijzondere kerkenwerk mogelijk.
Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk Amsterdam vragen we u om – naar draagkracht – bij te dragen aan de Solidariteitskas.
Het richtbedrag is € 15,00, maar ook meer of minder is zeer welkom. Wij dragen van wat u geeft € 5,00 af aan de Solidariteitskas. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Kerk Amsterdam en haar twintig wijkkerken.

U kunt hier geld geven. Meer informatie over de Solidariteitskas is te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland.

Eindejaarsactie – december

In het jaar dat achter ons ligt hebben de achttien wijkkerken in de stad veel kunnen doen. Tegelijkertijd zijn er voortdurend vernieuwende ideeën en projecten die op uitvoering wachten, ook in uw wijk. Die vernieuwing is hard nodig om als kerk een waardevolle rol te blijven spelen in de samenleving. 

Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 

De Protestantse Kerk Amsterdam onderneemt veel nieuwe projecten om de liefde van God in onze stad gestalte te geven. En met succes. Niet voor niets wordt de Protestantse Kerk Amsterdam vaak ten voorbeeld gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum als een kerk waar een veranderingsstrategie een positief resultaat geeft, en ook als een kerk die midden in de samenleving staat. Het ledenaantal van onze Amsterdamse kerk stabiliseert en de kerkelijke bijdragen stijgen, zowel in aantal bijdragers als in bedrag. 

Al deze nieuwe en oude projecten zijn mogelijk door giften, nu en in het verleden. Uw gift komt ten goede aan uw eigen wijkkerk en kan aftrekbaar zijn van de belasting. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en voor uw ondersteuning van het werk van de Protestantse Kerk Amsterdam in de stad.