Jaarrekening - Protestantse Kerk Amsterdam

Het Financieel Jaarverslag 2023 van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) geeft de financiële stand van zaken van de PKA op 31 december 2023 weer.  Er wordt verantwoording afgelegd voor de wijze waarop binnen de afgesproken kaders met de financiële middelen is omgegaan. Die verantwoording leggen we in de eerste plaats af aan de leden van de kerk. Zij vormen samen die kerk en geven inhoud aan de roeping die we met elkaar hebben: ‘Gods liefde gestalte geven in de stad’. Dat laten we zien door als PKA een kerk te zijn ‘met lef en liefde voor die stad’. Zo staat het geschreven in het Beleidskader. Daarnaast hebben we verplichtingen naar samenwerkingspartners en medewerkers. Gezond financieel beleid is een voorwaarde voor het uitvoeren van het gemeenteleven en het realiseren van de ambities uit het Beleidskader. De jaarrekening geeft inzicht in de gang van zaken en de sturingsmogelijkheden om de gestelde doelen te bereiken.

Download hier het hele verslag

Begroting 2021 – 2025 – Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad met een ambitieus programma en veel activiteiten.  Voor al deze activiteiten is een goede financiële basis én goed financieel beheer een vereiste. In het beleidskader 2023-2027 is dan ook opgenomen dat voor de wijken gezamenlijk een sluitende begroting uitgangspunt is.

Begroting 2021 – 2025 PKA

Jaarverslag 2023 en Begroting 2024 – Protestantse Diaconie Amsterdam

In onze projecten, op het terrein van Amstelhoven, in het opbouwwerk in de diverse stadsdelen, in onze samenwerkingen met verschillende maatschappelijke partners, willen we werken aan maatschappelijke verandering, zoeken we naar nieuwe manieren waardoor mensen elkaar beter kunnen verstaan en helpen, proberen we systemen van onderdrukking van mensen tegen te gaan, en willen we mensen om ons heen als ‘naasten’ zien en te denken in termen van ‘omarming’ in plaats van uitsluiting. Dat is wat we proberen en waarvoor we ook onze financiële middelen inzetten. Ook in 2024.

Jaarverslag 2023 DIACONIE

Begroting 2024 DIACONIE