Vacature // Duo-voorzitter Algemene Kerkenraad PKA

Duo-voorzitter gezocht voor de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)

Een kerk met lef en liefde voor de stad – dat willen we als Protestantse Kerk Amsterdam zijn. Dankbaar voor wat ons is gegeven, actief zoekend naar manieren om ons kostbare gedachtegoed door te geven en de stad te dienen. Dit gebeurt via onze kerkplekken, een mozaïek dat bestaat uit 18 wijkgemeenten; 3 missionaire wijkgemeenten; 1 huisgemeente; pioniersplekken; nieuwe projecten; 3 leefgemeenschappen. Altijd met als doel Christus te dienen en Gods liefde door te geven in Amsterdam. 

In het beleidskader voor 2023-2027
 benoemen we onze roeping voor de stad. Daarbij wordt als een van de zes kernthema’s ook ‘lichter’ genoemd. Besturen in lichtere vorm waarbij we vereenvoudigen: minder gremia en minder mensen; helder maken wat waar gebeurt en het slim inrichten van bestuurlijk werk: delegeren en mandateren, bestuurders van buiten betrekken en frisse inzichten ophalen. 

Voor het mede aansturen van deze beweging zoekt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) naast haar nieuwe voorzitter een duo-voorzitter om de onderstaande taken en verantwoordelijkheden te delen. De voorkeur gaat uit, vanwege de diversiteit in de besturen, naar iemand die deel uitmaakt van het werkzame leven.  

Taken en verantwoordelijkheden

 1. De voorzitters geven leiding aan het bestuurlijk proces waarin het beleidskader wordt uitgevoerd, in goede samenwerking met het moderamen, de AK, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie.
 2. De voorzitters zitten om de beurt de vergaderingen van het moderamen en de Algemene Kerkenraad (AK) voor en bereiden deze voor met de scriba en de ambtelijk secretaris. 
 3. De voorzitters stimuleren synergie tussen de verschillende besturen en zorgen voor een onderlinge goede afstemming en open communicatie.   
 4. De voorzitters zorgen voor verbinding van (het beleid van) de AK met het totaal van de kerkplekken. Zij zorgen dat deze elkaar versterken en inspireren. Met een goede balans tussen enerzijds vernieuwing en anderzijds zorg en waardering voor de bestaande duurzame gemeenschappen.  
 5. De voorzitters werken vanuit een heldere taakverdeling onderling en samen met de scriba, de ambtelijk secretaris/directeur van het kerkelijk bureau en de directeur van de Diaconie. 
 6. Tot slot zijn de voorzitters een herkenbaar gezicht voor allen in de PKA door een bijdrage te leveren aan belangrijke momenten, zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en intrede of afscheid van predikanten en bijeenkomsten in het netwerk van de kerk binnen Amsterdam. 

Vaardigheden en talenten
Voor de duovoorzitter zoeken we iemand: 

 1. met liefde voor de kerk;  
 2. die teamplayer en verbinder is; 
 3. met bestuurlijke ervaring; 
 4. die met gemak spreekt in het openbaar; 
 5. houdt van organiseren;  
 6. die kan inspireren en motiveren; 
 7. lid is van en nauw verbonden met de PKA; 
 8. vanuit visie, procesmatig kan denken en werken; 
 9. tactisch en geduldig is en stevig in de schoenen staat; 
 10.  flexibel is en kan relativeren; kan werken met zowel vrijwilligers als professionals. 

Tijdsbesteding

Het duovoorzitterschap kost 4 a 6 uur per week en is een vrijwilligersfunctie. Er wordt zowel online als live vergaderd, meestal op de dinsdagavonden. 
In het duo-schap worden de taken verdeeld, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de competenties van de voorzitters elkaar aanvullen. Je wordt benoemd voor vier jaar.  

Belangstellenden melden zich bij voorkeur met een geschreven motivatie en CV via ak@protestantsamsterdam.nl en zijn bereid referenten te noemen.  
Daarnaast worden gemeenteleden opgeroepen ambtsdragers op te geven die zij geschikt achten voor deze rol. Ook dit kan via ak@protestantsamsterdam.nl. Graag voor 1 juli aanstaande. 
We hopen de procedure begin september af te ronden, waarbij de nieuwe voorzitter als adviseur betrokken is, zodat duidelijk wordt of er een onderlinge klik is die een prettige samenwerking mogelijk gaat maken.