Update maart 2024

Bezieling

Predikanten, pastors en pioniers zijn in het afgelopen jaar verschillende keren bij elkaar geweest om te spreken rondom het thema Bezieling en wat de roeping van de kerk in onze stad kan zijn. Dit gebeurde onder andere in oktober onder de titel ‘Theologie van verlies en verlangen’ voorbereid door Wielie Elhorst, Paula de Jong, Martijn van Laar, Johan Visser en Maarten Vogelaar  

Ook de retraite van de werkgemeenschap (die breder is dan alleen PKA-predikanten) nam het thema Bezieling ‘rondom verlies en verlangen’ als uitgangspunt. Ds. Aarnoud van der Deijl kwam spreken over zijn nieuwe boek De toekomst van de kerk. 

Over het onderdeel Publieke Theologie binnen dit thema is dit bericht te lezen over deze werktafel.

Hoe gaat de PKA tien nieuwe plekken realiseren in de komende vijf tot tien jaar? Met die vraag houdt de werktafel Zichtbaar – nieuwe plekken zich bezig. Tenminste, de werktafels (meervoud!) Zichtbaar. Dit jaar gaan we telkens met verschillende groepen aan de slag. Zo komt iedereen aan het woord en halen we het maximale aan kennis en ervaring bij elkaar. De (sub)werktafels zijn de volgende: 

  • Huidige pioniers 
  • Academici 
  • Predikanten 
  • Beleidsmakers, practitioners en begeleiders uit de afgelopen 15 jaar 
  • Landelijk Team Pionieren van de PKN 
  • Externe deskundigen op het gebied van kerkvernieuwing 

Deze sessies moeten uiteindelijk leiden tot een voorstel aan de AK in september van dit jaar. 

Amsterdam maakt deel uit van een brede beweging van kerkvernieuwing en pionieren. Voor meer informatie, zie https://protestantsekerk.nl/thema/pionieren/ 

Onder thema Zichtbaar vallen nog enkele andere doelstellingen die (nog) niet een eigen werktafel hebben, zoals die rondom ‘buurtgezichten’ (staat even on hold tot er meer besluiten zijn genomen over meerjarenbegroting), de inzet van onze ‘gebouwen’ (inzet vindt plaats in samenwerking met thema Ondernemend) en ‘communicatie’ (team Communicatie van het Kerkelijk Bureau nodigt bij brains kerkplekken uit en organiseert communicatiebijeenkomsten voor ontmoeting en toerusting).  

16 mei 2024: communicatiebijeenkomst met workshops over vormgeving van o.a. social mediaberichten via Canva en communicatie rondom fondsenwerving. 

Zichtbaar

Neem contact op

Martijn Horsman
martijn.horsman@
protestantsamsterdam.nl

Licht

Het vereenvoudigen van de bestuursstructuur met minder gremia en minder mensen is in september 2023 gestart door het samenvoegen van de vergaderingen van het moderamen van de Algemene Kerkenraad en het dagelijks bestuur College Kerkrentmeesters. Hierdoor blijven visie en financiën dicht bij elkaar en is er veel (voorbereid)tijd minder nodig op jaarbasis ten behoeve van de agenda, notulen, etc. Het eerste half jaar bevalt goed.  

De bestuurders wordt gewezen op het landelijke aanbod aan trainingen voor de diverse rollen. Zie hier: https://protestantsekerk.nl/thema/cursussen-en-trainingen/ Daarnaast is het plan om dit jaar nog een PKA-training voor nieuwe bestuurders te organiseren zodat duidelijk is wat je rol als bestuurder is. Met nieuwe voorzitters van wijken vindt een kennismakingsgesprek plaats met bestuurder en directeur kerkelijk bureau. 

Neem contact op

Vincenza La Porta
vincenza.laporta@protestantsamsterdam.nl