Inclusief kerk zijn

Als er in Amsterdam iets in het oog springt, dan is het wel de diversiteit van al die Amsterdammers. Diversiteit in culturele, religieuze, nationale en talige achtergrond. In leeftijd, leefstijl, levensvorm, seksuele voorkeur en genderexpressie. In economische, sociale en maatschappelijke positie en de daarmee verbonden kansen en (on)mogelijkheden. Hoe verhouden we ons tot deze diversiteit bij de PKA? We spraken met Robert Jan Nijland-Beltman, afgevaardigde van onze werktafel inclusief. 

‘Als we kritisch naar onszelf kijken moeten we ook constateren dat we de diversiteit van Amsterdam maar heel beperkt weerspiegelen. Als Protestantse kerk Amsterdam voelen we ons door onze christelijke bronnen en traditie uitgedaagd om geen onderscheid te maken tussen mensen. Daarvoor hebben we als PKA rondom diversiteit en inclusiviteit verschillende doelstellingen geformuleerd waar we ons de komende jaren voor willen inzetten.

Blinde vlekken
We proberen onder meer oog te krijgen voor onze blinde vlekken rond diversiteit en racisme en inclusieve praktijken te ontwikkelen. We zijn betrokken bij het onderzoeksproject naar de doorwerking slavernijverleden en verbinden dat aan de viering van 750 jaar Amsterdam. We spannen ons in voor gelijkwaardige samenwerking met Internationale- en Migrantenkerken. We willen wekelijkse Engelstalige vieringen voor o.a. expats en migrantencommunities. We hebben een missionaire LHBTQI+ predikant. En we blijven aandacht genereren in onze kerkplekken en in de stad rondom het thema tweedeling, de gevolgen van economische en sociale ongelijkheid en polarisatie. Daarin proberen we mensen te verbinden en met elkaar in gesprek te brengen.

Onderzoek PTHU
Er gebeurt al een heleboel om te werken aan deze doelstellingen. Zo zijn er bijvoorbeeld in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit twee projectmedewerkers aan de slag voor het project diversiteit en racisme. Zij reflecteren met diverse deelnemende kerkplekken op stappen die het inclusief denken en handelen binnen de PKA kunnen bevorderen. Ook voeren we regelmatig gesprekken met Samen Kerk in Nederland- Amsterdam over mogelijke samenwerking met Migrantenkerken. En onze missionaire LHBTQI+ predikant is in zijn werk o.a. bezig met programma en aanbod voor kerken rondom de LHBTQI kalender.’

Werktafel Inclusief
De werktafel Inclusief is met elkaar in gesprek hoe we als PKA gezamenlijk verder aan de doelstellingen uit het beleidskader kunnen werken. Heb je vragen, wil je meer weten of wil je vanuit jouw kerkplek van de PKA aansluiten bij de werktafel? Neem contact op met facilitator Robert Jan Nijland-Beltman.

Het thema inclusief is één van de thema’s uit het beleidskader 2023-2027. Rondom alle thema’s zijn werktafels gevormd, waar kerkplekken aan deelnemen om het thema verder uit te werken. Meer informatie: https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader/