Divers en inclusief kerk zijn in Amsterdam

“Inclusieve kerk” is één van de hoofdthema’s van het beleidskader 2023-2027 van de Protestantse Kerk Amsterdam. In een belangrijke stap om dit beleidsthema handen en voeten te geven, is de Protestantse Kerk Amsterdam in september gestart met het project ‘Diversiteit en racisme’. Voor de uitvoering van het project is de Protestantse Theologische Universiteit ingeschakeld.

Met dit project willen we onze eventuele vooronderstellingen en blinde vlekken zichtbaar maken. Deze kunnen in de weg staan om gelijkwaardige relaties met mensen en kerken van diverse achtergronden aan te gaan. Ons doel in de komende maanden is met verschillende kerkplekken te reflecteren: hoe kunnen we het inclusief denken en handelen binnen onze kerk bevorderen?

Aanleiding
In ons vorige beleidskader spraken we al uit dat de PKA een grotendeels witte kerk is en dat de culture diversiteit van de stad en het christendom in de stad, nauwelijks in de kerkplekken gerepresenteerd wordt. Bij de tussentijdse evaluatie van dat beleidskader bleek dat er nog weinig actie ondernomen was op dit thema. Ook naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten in 2020 willen we nu serieus werk maken van dit eerdere beleidsvoornemen.

Inclusiviteit binnen de kerkplekken

Als er in Amsterdam iets in het oog springt, is het wel de diversiteit van alle Amsterdammers. Maar die veel gekoesterde diversiteit staat al langere tijd onder druk. Dat uit zich in groeiende onbegrip tussen diverse groepen, generaties, tweedeling in economische en sociaal opzicht, gentrificatie van bepaalde wijken, discriminatie en uitsluiting. Door onze blinde vlekken op het gebied van diversiteit te herkennen en open te staan voor ons slavernijverleden willen we ontdekken hoe we daadwerkelijk inclusiever kunnen worden in ons denken en handelen. Dit project is een belangrijk stap om ons doel – inclusiever kerk zijn – te bereiken. In het uitdenken van het project hebben verschillende Amsterdamse wijkgemeenten meegedacht.

Samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit

Voor dit project hebben we samenwerking gezocht met de Protestantse Theologische Universiteit. Daarmee willen we ervoor te zorgen dat dit project wordt vormgegeven door deskundige begeleiders met ervaring op het gebied van diversiteit. Tegelijkertijd biedt het mooie kansen om kennis en expertise vanuit de PThU in te brengen en door te laten werken in de Amsterdamse context. Onderzoekers María León-Olarte en Heleen Küdün-de Graaf hopen in de komende periode verschillende kerkplekken binnen de Protestantse Kerk Amsterdam te bezoeken, om samen met deze kerkplekken te reflecteren op het thema ‘diversiteit en racisme’.