We willen graag dat u zich veilig voelt in de Protestantse Kerk Amsterdam. Veilig om te zijn wie u bent. Veilig om uw geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die u zijn overkomen of die u gesignaleerd hebt. Dat geldt voor onze klassieke kerken, voor onze pioniersplekken en voor alle andere plekken waar we werken en samenkomen.

Daar doen we ons best voor. Maar soms gaat het wel eens anders dan we willen. Dat is vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk. In dat geval kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon, mevrouw Hannie Kraan.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Hannie Kraan, vertrouwenspersoonOnze vertrouwenspersoon is mevrouw Hannie Kraan.

U kunt bij haar terecht als u iets heeft gezien of meegemaakt dat volgens u ongepast of grensoverschrijdend is. Ook als u denkt dat u zelf zoiets heeft gedaan, kunt u contact met haar opnemen.

Mevrouw Hannie Kraan werkt onafhankelijk van de kerk en heeft ruim 30 jaar ervaring als vertrouwenspersoon.

mobiel: 06-38909170
email: hanniekraan@kracoconsult.com

Wat gebeurt er als ik de vertrouwenspersoon mail of bel?

Mailen
Als u de vertrouwenspersoon mailt zal zij u terugmailen of bellen. Dat hangt af van wat u in uw mail aangegeven heeft over het opnemen van nader contact.

Bellen

Als u de vertrouwenspersoon belt (06 38 90 91 70) hoeft u uw naam niet te noemen.

Dat is wel nodig:
– als u een afspraak maakt;
– als u wilt dat de vertrouwenspersoon u helpt met bemiddeling;
– als u een klacht wilt indienen.

Bellen gaat als volgt.

Stap 1
Wanneer u belt, vraagt de vertrouwenspersoon wat er gebeurd is en wat u wilt. In de meeste gevallen maakt u vervolgens een persoonlijke afspraak. De vertrouwenspersoon kan zo nog beter met u op zoek naar een goede oplossing voor wat u hebt meegemaakt of gezien.

Is de vertrouwenspersoon telefonisch in gesprek, dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten en belt zij u terug. Of u probeert het later nog een keer.

Stap 2
Afhankelijk van wat u hebt meegemaakt, wordt besproken wat u kunt doen:
Advies vragen. De vertrouwenspersoon vertelt u welke mogelijkheden er zijn.
Bemiddeling vragen. De vertrouwenspersoon helpt u om met iemand in gesprek te gaan.
– Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets, tenzij de ernst van de situatie dat vereist. Maar altijd in overleg met u.
– Een klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon legt u uit hoe u een klacht kunt indienen).
– Een klacht of melding indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon legt u uit hoe dat gaat.
– Als u nog niet weet wat u wilt, denkt de vertrouwenspersoon met u mee.

Als u dat wilt, zal de vertrouwenspersoon contact met u houden en u begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Waarvoor kan ik de vertrouwenspersoon bellen?

U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon als u ongepast, grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt of gezien. Maar ook als u iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten.

Wat is ongepast gedrag? (De Gedragscode in de Protestantse Kerk Amsterdam)

Ongepast gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als u dat voor het eerst meemaakt, denkt u misschien dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kunt u het wel ter sprake brengen. Als het vaker voorkomt, het er langzaam in sluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend zijn. Ongepast gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand uw lichamelijke grenzen overschrijdt. Maar ook intimidatie, pesten, diefstal of financiële misstanden horen bij ongepast gedrag.

Als Protestantse Kerk Amsterdam willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Deze houding willen we in gedragsregels vormgeven voor de organisatie als geheel en voor elke professionele en vrijwillige medewerker, ambtsdrager en niet-ambtsdrager.

We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan de volgende gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

Gedragscode Protestantse Kerk Amsterdam

1. Veilige omgeving

We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed verblijven en geloven is. Ook als deze gedragscode geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijft dit de leidraad voor ons handelen.

2. Respect

We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Extra zorgvuldig zijn we bij pastorale en diaconale contacten.

3. Privacy

We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan functioneel noodzakelijk is. Bovendien zijn we terughoudend met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om privéredenen bevinden. Dat geldt zowel in onze eigen gebouwen als elders – bij kleedkamers, slaapkamers, sanitaire ruimtes en dergelijke.

4. Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de wet anders eist, vervalt deze regel.

5. Lichamelijke integriteit

We raken elkaar en anderen niet aan op een manier waarvan je kunt verwachten dat die seksuele of erotische gevoelens kan oproepen. Ook in ons taalgebruik vermijden we dit. We spreken af dat alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een meerderjarige medewerker en minderjarigen tot 16 jaar onder geen beding geoorloofd zijn.

6. Persoonlijke integriteit

We respecteren de rechten die ieder mens heeft vanuit wetgeving of geloof. We vermijden elk gedrag (verbaal en non-verbaal) dat bij anderen gevoelens oproept van agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting.

7. Geld en bezittingen

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. Grote giften weigeren we of bespreken we met het bevoegd gezag voordat we ze aannemen. We gaan eerlijk en integer om met de eigendommen die niet van onszelf zijn, maar van een ander of van de kerk als organisatie.

8. Onderlinge zorg

We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongepast gedrag. We spreken elkaar daar actief op aan. Bij ongepast gedrag of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met een vertrouwenspersoon van de PKA voor nader beraad. Dat doen we ook bij gedrag waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze gedragscode.


Deze gedragscode is op 23 januari 2018 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk te Amsterdam. De gedragscode sluit aan bij de vastgestelde gedragscodes van de Protestantse Kerk in Nederland, met daarin opgenomen de gedragscode van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

Pastoraat, diaconie, financiën, pionierswerk of jeugd lopen sterk uiteen. Deze werkterreinen kunnen de gedragscode ‘op maat’ aanpassen of aanvullen met specifieke regels als aanhangsel aan de gedragscode. Dit zijn gedragsregels die recht doen aan gedragsrisico’s/-dilemma’s, die eigen zijn aan dat werkterrein. Van ieder die werkt binnen dat specifieke  terrein, wordt gevraagd deze toegevoegde gedragsregels  te kennen en zich daar aan te houden.

Ik wil een klacht indienen, hoe gaat dat?

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met onze vertrouwenspersoon. Zij legt u uit hoe de procedure verloopt. Daarna beslist u zelf  Een klachtenprocedure kan ingrijpend zijn, ook voor u. Daarom ondersteunt de vertrouwenspersoon u tijdens het proces.

Een eerste gesprek met een vertrouwenspersoon vindt anoniem plaats. Maar ook als uw identiteit bekend is, is de vertrouwenspersoon aan geheimhouding gebonden.

Een klachtenprocedure in de kerk verloopt vertrouwelijk: alleen degenen die bij de behandeling betrokken zijn, weten wie u bent. Dit in tegenstelling tot een juridische procedure.

Als u besluit om uw klacht ook aan de rechter voor te leggen, wordt de klachtenprocedure van de kerk opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Een procedure bij de rechter is meestal niet geheim.

Ik wil geen klacht indienen, maar wel iets melden. Kan dat?

Ja, dat kan.
Als u een melding wilt doen, neemt u contact op met de vertrouwenspersoon. Bij een melding wordt de situatie die u hebt gezien of meegemaakt  – anoniem – geregistreerd. Er volgt dan – overigens afhankelijk van de ernst van wat u hebt gezien – meestal geen klachtenprocedure.

Wel kunt u met de vertrouwenspersoon afspreken om een aantal vervolggesprekken te voeren. Ook kan de vertrouwenspersoon u doorverwijzen naar een gespecialiseerde pastor.

Ik heb iets gezien of meegemaakt, maar weet niet goed wat ik ermee moet

Als u iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens u ongepast is, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem en/of vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt u bepalen wat u er het beste mee kunt doen.

In gesprek met de vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld besluiten om alleen een melding te doen of een klacht in te dienen. Ook kunt u besluiten om met iemand in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon kan u daarbij ondersteunen en adviseren. Als u dat wilt, kan de vertrouwenspersoon u ook in contact brengen met een gespecialiseerde pastor.

Kan iemand mij helpen als bemiddelaar?

Ja, dat kan. Als u met iemand in gesprek wilt gaan over iets wat u heeft gezien of meegemaakt, kan de vertrouwenspersoon u helpen als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon u adviseren over hoe u zo’n gesprek het beste kunt aanpakken.

Ik heb iets gedaan dat ongepast is en zit ermee. Kunnen jullie mij helpen?

Onze vertrouwenspersoon is er in die situatie ook voor u. Zij helpt u te bedenken hoe u het beste met de situatie kunt omgaan. De vertrouwenspersoon kan u bijvoorbeeld in contact brengen met een gespecialiseerde pastor. Ook kan zij optreden als bemiddelaar in een gesprek tussen u en het slachtoffer.

De vertrouwenspersoon staat u gedurende het hele proces bij. Als het slachtoffer ook contact zoekt met de vertrouwenspersoon, wordt hij/zij doorverwezen naar een tweede vertrouwenspersoon. Deze twee vertrouwenspersonen hebben onderling geen contact over de inhoud van uw zaak, tenzij u dat zelf wilt.

Wat doen jullie om ongepast of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Als kerk willen we een situatie bieden waarin het goed werken, ontmoeten en geloven is. Met zoveel verschillende mensen is dat niet altijd gemakkelijk. Daarom is het belangrijk dat dit thema op ons netvlies is en blijft. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van informatiefolders en posters, voorlichting en toerusting, workshops en trainingen. Met een gedragscode, die o.a. in startgesprekken met vrijwilligers besproken wordt. Jaarlijks of wanneer nodig, worden in vrijwilligers- of taakgroepbijeenkomsten ervaringen uitgewisseld over sociale veiligheid.  Ook vragen we vrijwilligers en professionals, met name degenen die met minderjarigen werken, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meer informatie hierover staat binnenkort online en is op te vragen bij het Secretariaat Veilige Relaties; Minke Feenstra, 020 53 53 714, minke.feenstra@protestantsamsterdam.nl

Sluit Menu